Този сайт използва "бисквитки" (cookies) за своята ефективност. Продължавайки напред, Вие сe съгласявате с нашата Политика на поверителност

Начало / Общи условия

Общи условия

ОБЩИ УСЛОВИЯ 

за използването на интернет страницата на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД – www.fakelexpress.com.

Настоящите общи условия уреждат отношенията между издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД и потребителите на нейната интернет страница.

При използване на тази интернет страница и предлаганите от нея услуги (предоставяне на информация и поръчка на книги) потребителите и собственикът ѝ се задължават да спазват настоящите Общи условия, както и всички други условия, налични в действащото законодателство на Република България, в законодателството на ЕС и в международното законодателство, дори и те да не са упоменати в настоящите Общи условия.

 1. Основни положения

Собственик на тази страница е издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД, юридическо лице, регистрирано по Търговския закон на Република България, със седалище и адрес на управление София 1000, площад „П. Р. Славейков“ 11, ЕИК 831692992.

Координатите за връзка с издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД са:

(а) пощенски адрес: като адреса на управление

(б) телефон 0887 337 411

(в) електронна поща fakelex@tea.bg

Издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД действа тук в качеството си на:

(а) производител на предлаганите книги, т.е. юридическо лице, което ги притежава във вещен и невещен смисъл; както и

(б) търговец, т.е. юридическо лице, което продава тези произведени и притежавани от него книги, като за целта сключва договори с потребители, смятайки поръчката през интернет страницата за договор за продажба.

 1. Използвани термини
 1. Тази интернет страница, www.fakelexpress.com, се нарича тук по-долу за краткост Страницата.
 2. Потребител се нарича всяко физическо или юридическо лице, което (а) влиза в Страницата на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД, (б) поръчва книгите, предлагани на нея. С действията си по точка (б) Потребителят попада под защитата на Закон за защита на потребителя.
 3. Поръчка е писмено съобщение, изпратено чрез наличния на Страницата формуляр, с което Потребителят заявява количеството и вида на книгата/книгите, предлагани на Страницата, която/които стока той желае да закупи. Изпращането на поръчката от Потребителя и нейното потвърждаване от страна на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД на посочения от Потребителя електронен адрес се смята за сключен договор за покупко-продажба.
 4. Договор за покупко-продажба е изпратената (през формуляра на Страницата) от Потребителя Поръчка на книга/книги, потвърдена писмено в електронно съобщение от издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД до електронния адрес, предоставен от Потребителя във формуляра за Поръчка.
 5. Цена е посочената на Страницата сума за един екземпляр от дадена книга или комплект от екземпляри (книги), в зависимост от изрично указаното на Страницата. Това е крайна цена с включен ДДС.
 6. Цена на услугата доставка е цената за доставяне на книга/книги, поръчана от Потребителя чрез формуляра на Страницата. Цената се определя според тарифите на доставчика – куриерска служба, избрана от издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД. Заплащането на цената на доставката се разпределя между "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД и Потребителя, който е направил Поръчката.
 7. Общи условия е настоящият документ, който е "електронен документ" по смисъла на Закона за електронния документ и електронния подпис.
 8. Обработка на лични данни е всяко действие по отношение на личните данни (събиране, записване, организиране, съхраняване, промяна, консултиране, употреба, предоставяне, заличаване и др.), които Потребителят е предоставил сам, по своя воля и чрез формуляра за Поръчка.
 9. Съдържание на Страницата е всеки материал, бил той текст, изображение, аудио, видео, цифрови данни и др., който издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД разполага на Страницата, за да бъде той достъпен онлайн за всички потребители.
 1. Предмет
 1. С тези Общи условия се уреждат условията и редът за (а) използване Съдържанието на тази Страница; (б) Предлагане, покупко-продажба и доставяне на книги от издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД чрез тази Страница.
 2. Общите условия отразяват и се подчиняват на всички актуални законови разпоредби в Република България и законовите актове на Европейския съюз в сила към датата на взаимодействие между издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД като собственик на страницата и всеки Потребител на Страницата, бил той физическо или юридическо лице.
 3. При промени в Общите условия, издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД се задължава да уведоми Потребителя, като публикува на Страницата, тук, променения им текст.
 4. Със самото ползване на Страницата Потребителят приема тези Общи условия.
 1. Права и задължения във връзка със Закона за авторското право и сродните му права
 1. Съдържанието на Страницата е обект на авторско право по смисъла на Закона за авторското право и сродните му права и е притежание на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД и/или изрично посочените с имената си на Страницата автори на части от Съдържанието.
 2. Забранява се Потребителят да използва за комерсиални цели или за лично облагодетелстване в материален и невещен смисъл част от или цялото Съдържание на Страницата,  без изричното писмено разрешение на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД. Всяко използване на Съдържание от Страницата от подобен характер и без предварително писмено съгласие на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД ще се преследва по предвидения от закона ред.
 3. Разрешава се на Потребителя използването за некомерсиални цели и/или в полза на собственика на Страницата – напр. за рецензиране или цитиране на книги, за цитиране в допустимия от ЗАСП обем в рамките на авторски текст и пр. – на части от Съдържанието на Страницата с изрично поставяне на следния кредит: © издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС",  www.fakelexpress.com, последвано от дата на посещение на страницата и името на автора на материала от Страницата, в случай, че такова е посочено на Страницата.
 1. Права и задължения относно използването на Страницата
 1. Поръчката на книги чрез Страницата става чрез попълване на формуляр, без регистрация с потребителско име и парола, т.е. еднократно и за всяка нова поръчка – с ново въвеждане на необходимите за доставянето на поръчката лични данни. Тези лични данни включват:

(а) за Потребител физическо лице: три имена, мобилен телефон за връзка, пощенски адрес за доставка, електронен адрес;

(б) за Потребител юридическо лице с изискване за фактуриране на поръчката: наименование на юридическото лице по регистрация, адрес по регистрация, материално отговорно лице, ЕИК и номер по ЗДДС (ако има такъв).

 1. Издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД не носи отговорност за неизпълнена доставка по Поръчка или забавяне на доставката по Поръчка вследствие на:

(а) некоректно попълнени от Потребителя лични данни, необходими за доставката и за контакт по евентуалното ѝ уточняване;

(б) изчерпване на наличността на поръчаната книга/книги от датата на поръчката до датата на изпращането ѝ. За този случай обаче издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД се задължава да уведоми Потребителя за изчерпването на наличността или за евентуална очаквана нова наличност на книгата/книгите по Поръчката.

(в) загубване или друга щета, нанесена от куриерската служба доставчик (вж. по-долу).

 1. Права и задължения относно Личните данни
 1. Личните данни, чрез които Потребителят се задължава да обозначи себе си за целите на използване на тази Страница, са посочените в V.1, 2 в тези Общи условия.
 2. При боравенето с личните данни на Потребителя издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД се задължава да следва строга политика за защита на личните данни в съответствие със законовите разпоредби в сила в Република България, както и в съответствие с актуалните изисквания на законодателството на Европейския съюз.
 3. Потребителят има право да промени своите лични данни, които е въвел при попълването на формуляра за Поръчка на тази Страница, но не преди да е стартирал процеса на нейната доставка.
 4. Потребителят се съгласява предоставените от него Лични данни да бъдат обработвани и използвани от представител(и) на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД за:

(а) обслужване и изпълняване на поръчката му;

(б) информационни и рекламни цели само относно продуктите на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД.

 1. Предоставените от Потребителя Лични данни НЕ се предоставят на трети лица за рекламни цели.
 2. Издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД се задължава да се отнася грижливо към обработването и съхраняването на Личните данни на Потребителя в строго спазване на всички изисквания на законодателството на Република България и на ЕС.
 3. Потребителят приема, че в съответствие с чл. 34а, ал.1 т.3, от Закона за защита на личните данни последните могат да бъдат разкрити на трети лица единствено по силата на изискванията на законодателството на Република България.
 1. Права и задължения относно цените на книги, предлагани на тази Страница
 1. Издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД има право да определя цени на книгите, които е произвела, притежава във вещен и невещен смисъл и предлага за продажба на тази Страница. Издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД има право да променя посочените цени и/или да обявява временни или постоянни намаления или увеличения на тези цени. Издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД има право да посочва такива промени в цените по избран от издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД текстови, изобразителен, цветови и пр. начин.
 2. Потребителят заплаща поръчаната от него книга/книги по цена, която е била обявена на Страницата към момента (деня) на изпращане на Поръчката от Потребителя.
 1. Права и задължения относно доставката на книги, предлагани и поръчвани чрез тази Страница
 1. Издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД доставя своите книги, предлагани на тази Страница и поръчани чрез нея, на територията на Република България и в чужбина.
 2. Доставката на територията на Република България се извършва с куриерска услуга от избрана от издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД куриерска фирма. Потребителят заплаща стойността на куриерската услуга според тарифите на куриерската фирма.
 3. Доставката се извършва в рамките на 3 (три) работни дни. В отделни случаи е възможно забавяне на доставката до 7 (седем) дни. Тези случаи включват:

(а) технологично време, в случай, че става дума за поръчани трудни за издирване последни екземпляри от тиражи на книги и др.п.;

(б) наложени от посредника (куриерската служба) забавяния, за които издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД не носи вина;

(в) извънредни ситуации в работата на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД, за които издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД изрично уведомява поръчалия книга/книги Потребител на електронния му адрес или чрез обаждане на посочен от него в Поръчката мобилен телефон.

(г) официални празнични дни.

(д) извънредни събития от публичен характер (официално извънредно положение и др.п.).

 1. Доставките  в чужбина се извършват от доставчик на пощенски услуги, избран от издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД. Те се реализират в различен разумен срок, в зависимост от конкретната дестинация и сроковете на доставчика на пощенски услуги. Потребителят се задължава да заплати авансово сумата на поръчаните книги и цената на тяхната доставка по банковата сметка на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД. За тази обща крайна сума издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД уведомява писмено Потребителя чрез съобщение на електронната му поща. В същото се посочва и банковата сметка на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД. За заплащането на всички такси и комисиони по банковия трансфер на сумата по поръчаната стока и доставката ѝ е отговорен Потребителят (вж. по-долу).
 1. Права и задължения при плащане на Поръчки през Страницата
 1. Заплащането на доставка по Поръчка от страна на Потребителя, направена чрез Страницата, на територията на Република България става:

а) чрез наложен платеж. Сумата се предава от Потребителя на куриерската служба посредник, извършваща доставката, в брой, при получаването на поръчаната книга/книги от куриера. За заплатената сума като цена на книгата/книгите Потребителят получава касова бележка, поставена в книгата/книгите.

б) по банков път в лева ‒ Потребителят депозира сума, равна на стойността на направената поръчка, в банковата сметка на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД и едва след като депозитът бъде потвърден, се доставят поръчаните стоки и услуги. В основание за плащане задължително се вписва номер на поръчката. Всички такси и комисиони са за сметка на клиента.

 1. Потребителят заплаща стойността на поръчката по обявени на Страницата цени. Потребителят заплаща и стойността на куриерската услуга според предоставен му от куриерската служба документ с ясно указание за същото.
 2. Заплащането на доставка по поръчка от страна на Потребител в чужбина става по банков път, на изрично предоставена в електронна кореспонденция с издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД банкова сметка на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД. Заплащането е авансово, преди изпращане на поръчката, като заплащането е условие за изпращане на доставката. Всички банкови такси и комисиони са за сметка на Потребителя. В случай, че Потребителят изпраща Поръчка от територията на страна в ЕС и във връзка с разпоредбата за споделени банкови такси между двете страни на всяка банкова транзакция в рамките на ЕС, Потребителят заплаща авансово и размера на банковата такса, дължима за плащане от сметката на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД.
 3. Потребителят, който изпраща Поръчка за доставка в чужбина, заплаща стойността на поръчката по обявени на Страницата цени, както и стойността на куриерската услуга по предоставен му от куриерската служба документ за същото.
 1. Допълнителни разпоредби за права и задължения
 1. Относно предлаганите и представяни на тази Страница книги: издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД има право да променя цените и външния вид, в смисъл на художествен дизайн и тип хартия на книжното тяло, на предлаганите книги, без да уведомява възможните Потребители, по собствено усмотрение. Тези промени не включват обаче непредизвестена промяна в съдържанието на книгите.
 2. Относно предлаганите и представяни на тази Страница съдържания: издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД не носи отговорност за информацията, съдържаща се в онези интернет страници, към които тази Страница предлага линкове, както и за политиката на поверителност и/или сигурността и кредибилността на тези интернет страници.
 3. Относно поведението на Потребителя: Потребителят се съгласява да не използва тази страница и наличните за попълване в нея формуляри, за да: а) изпраща съдържание, което е незаконно, вредно, заплашващо, обиждащо, дискредитиращо, вулгарно, клеветящо, нарушаващо конфиденциалността на друг юридически субект или неприемливо от гледна точка на расови, етнически, политически или други причини; б) причинява вреда по какъвто и да е начин; в) заблуждава относно самоличността си; г) да изпраща съдържание, което няма право да предава по закон или в резултат на други договорни или поверителни отношения; което нарушава каквото и да е патентно, търговско, авторско или друго право на собственост; д) да изпраща рекламни материали, junk mail и др. под.; е) да изпраща материали, съдържащи компютърни вируси или други компютърни кодове, файлове или програми, предназначени да разстройват функционирането на компютърен софтуеър и съдържание; ж) да нарушава преднамерено или непреднамерено национални или международни закони чрез използване на страницата.
 4. Относно версията на тези Общи условия: Валидна и с обвързваща пред закона сила е онази версия на тези Общи условия, която е била налична на Страницата в момента на изпращане на Поръчка от страна на Потребителя.
 5. Относно приложимото право: За всички неуредени в тези Общи условия въпроси се прилагат разпоредбите на действащото законодателство на Република България. Всички спорове, които издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД и Потребител не могат да разрешат по взаимно съгласие, се отнасят за решаване пред компетентните български съдилища.

Настоящите Общи условия са в сила от датата и часа на публикуването им на Страницата на издателство "ФАКЕЛ ЕКСПРЕС" ООД.

За да поръчате книга

Тел. + 359 884 090 065
email: fakelex@tea.bg

Общи условия
Политика на поверителност
Контакт с нас

пл. Славейков № 11
София, 1000
България